Datart.cz

Podmínky užívání služby Datart Fotogalerie


Úvodní ustanovení

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.datart.cz je společnost Datart International, a. s., se sídlem Pernerova 149/35, Praha 8, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2253, IČ: 6019 2615, DIČ: CZ60192615, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).

Provozovateli náleží veškerá autorská práva k celému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.datart.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách mimo fotografií umístěných na tyto internetové stránky uživateli v souladu s těmito pravidly.

Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatel“). Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele nebo tím, že umístí v souladu s těmito pravidly na internetové stránky Provozovatele své fotografie.

Shromažďování osobních údajů a jejich využití

Uživatel poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu tohoto souhlasu, tj. identifikační a adresní údaje týkající se osoby uživatele byly zpracovány společností Datart International, a. s., se sídlem Pernerova 149/35, Praha 8, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2253, IČ: 6019 2615, DIČ: CZ60192615 jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, zahrnující i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, emailů, jakož i dalších elektronických prostředků na dobu 20-ti let. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv bezplatně na adrese správce odvolat a dále i o využití dalších práv vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona.

Provozovatel si vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Pokud si Uživatel přeje opravit osobní data, které o něm Provozovatel má, může jej o tom požádat na emailové adrese privacypolicy@datart.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese.

Licenční ustanovení

Uživatel umístěním fotografií na internetové stránky Provozovatele a poskytnutím osobních údajů uděluje Provozovateli souhlas (oprávnění) s tím, že Provozovatele je oprávněný využívat samotné fotografie umístěné Uživatelem na jeho internetové stránky a to včetně podobizen a ostatních složek osobních záznamů osob zachycených na fotografiích, pokud jsou tyto složky součástí fotografií, k umístění na internetových stránkách Provozovatele, dále k reklamním, propagačním a marketingovým účelům Provozovatele v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah množstevní, časový a územní). Provozovatel není povinný tuto licenci využít a je oprávněný upravit fotografie pro své potřeby souladu s autorským zákonem v platném znění. Pokud je ve smyslu autorského zákona na jakékoliv další nakládání s fotografiemi (např. jeho úprava, zpracování, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas Uživatele, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen umístěním fotografií na internetové stránky Provozovatele s přiloženými osobními údaji. Provozovatel není oprávněn tuto licenci převádět na třetí osoby bez výslovného souhlasu Uživatele.

Uživatel dále umístěním fotografií na internetové stránky Provozovatele prohlašuje, že je oprávněný jménem osob zachycených na fotografii umístit fotografie na internetové stránky Provozovatele na v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah množstevní, časový a územní). V případě, že se kdykoli prokáže opak, zodpovídá v plném rozsahu Uživatel za způsobené škody. Pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla Provozovateli anebo jiné osobě jakákoli škoda (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložení pokuty) anebo náklady, je Uživatel povinen tyto škody a náklady v plném rozsahu uhradit.

Povolená díla

  • dílo (fotografie) musí být v souladu s dobrými mravy a nesmí neoprávněně zasahovat do práv a právem chráněných zájmů třetích osob
  • dílo nesmí porušovat nebo nabádat k porušování jakýchkoli právních předpisů
  • dílo nesmí obsahovat prvky pornografie a sexuální motivy

Provozovatel internetových stránek si vyhrazuje právo konečného posouzení fotografií.Na internetové stránky nebudou zařazeny fotografie, jež nebudou byť jen okrajově či částečně splňovat stanovená pravidla. Provozovatel právo nezařadit nebo okamžitě tzv. „stáhnout“ z internetových stránek fotografie, jejichž následným šířením by mohl porušit jemu uložené právní anebo smluvní povinnosti, nebo jejichž šíření by bylo v rozporu se zájmy Provozovatele nebo v rozporu s právními předpisy a dobrými mravy.

Cookies

„Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách www.datart.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a činnost jiných společností.

Změny v činnosti související s ochranou osobních údajů

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji činnost související s ochranou osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách a bude vycházet z platných právních předpisů.

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen respektovat autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost

Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.